Strona główna Aktualności Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Młodszy bibliotekarz”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Młodszy bibliotekarz”

120

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Zatrudni pracownika na stanowisku „Młodszy bibliotekarz”

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy bibliotekarz

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, Filia Wytyczno, Filia Stare Załucze

Termin składania dokumentów: do 16 maja 2023 r. godz. 16.00

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej skierowaną do różnych grup czytelników;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie;
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki i godne jej reprezentowanie;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • dyspozycyjność
 • posiadanie prawo jazdy kategorii B;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych;
 • praca w elektronicznym katalogu MAK+
 • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie statystyki
   i dokumentacji bibliotecznej, udział w inwentaryzacji zbiorów;
 • udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno- bibliograficzny biblioteki;
 • diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności;
 • organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych, warsztatów, wystaw;
 • współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem (podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak ułatwi kontakt);
 • List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączniku);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Oświadczenie kandydata, że:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych

– korzysta z pełni praw publicznych

– nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– posiada obywatelstwo polskie

(wzór nr. 1 w załączniku do ogłoszenia)

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji (wzór nr. 2 w załączniku do ogłoszenia)
 • Inne dokumenty według uznania.

 Warunki i miejsce pracy:

 • Miejsce pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie i jej Filie;
 • Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin;
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, tj. 40 godz. tygodniowo;
 • Praca ma charakter pracy biurowej;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony, pierwsza umowa na 3 miesiące.
 • Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin w zamkniętej kopercie do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do biblioteki)
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Młodszego bibliotekarza” 

Inne informacje:

 • W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy
  o wskazanie telefonu kontaktowego;
 • Oferty, które wpłyną do Biblioteki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 • Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego naboru muszą być podpisane własnoręcznie;
 • Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • Dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru (rekrutacji), zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • Dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w naborze, które nie zostały
  w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w terminie do 3 miesięcy, na ich prośbę będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone po tym terminie;
 • O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu;
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin na okres krótszy niż 3 miesiące. 

Dokumenty do pobrania: