Strona główna O BIBLIOTECE

O BIBLIOTECE

Wnętrze biblioteki w Urszulinie
Wnętrze Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie sięga od 1949 roku, w tym samym roku została założona pierwsza księga inwentarzowa. Biblioteka pierwotnie znajdowała się w Woli Wereszczyńskiej w domu prywatnym Pana Andrzeja Gajewskiego, natomiast bibliotekarzem w tym czasie był Pan Henryk Ryszkowski.

Z Woli Wereszczyńskiej została przeniesiona do Urszulina do prywatnego budynku – domu Państwa Klementyny i Henryka Kozłowskich. W latach 1960 – 1965 bibliotekarką była Pani Danuta Malewicz.

Następnie bibliotekę przeniesiono do budynku po Urzędzie Gminy w Urszulinie. Zbiorami opiekowały się Panie: Anna Wasilewicz (od 1985 do 1986 roku), Urszula Kowalewska oraz Małgorzata Marciniuk (od 1985 do 2000).

Biblioteka mieściła się też w dom u Państwa Stanisława i Teresy Arciszewskich.

Potem zbiory przeniesiono do budynku byłego Urzędu Pocztowego w Urszulinie, a rolę bibliotekarek pełniły Panie: Stanisława Wesołowska (od 1996 do 2007 roku) i Teresa Kuczyńska.

Następnym miejscem, gdzie na stałe usytuowano bibliotekę był budynek, gdzie wcześniej znajdował się Ośrodek Zdrowia. W tych latach bibliotekarką była Pani Grażyna Konias (od 2008 do 2013 roku), oraz Pani Elżbieta Nowicka-Różycka ( od 1991 do 2015 roku ).

Generalny remont i modernizacja sprawiła, że biblioteka stała się bardziej dostępna i atrakcyjna, a zwiększenie metrażu umożliwiło rozszerzenie działalności o warsztaty dla dzieci i dorosłych, oraz powiększenie księgozbioru.

Od 2015 do 2021 roku bibliotekarką była Pani Monika Kędzierska. Najdłuższym stażem może się poszczycić Pani Teresa Kuczyńska, która od 1991 do 2022 roku pracowała jako bibliotekarz, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publiczne w Urszulinie.

Biblioteka w swojej wieloletniej historii odbyła podróż po wielu miejscach w Gminie Urszulin, od prywatnych domowych, pokoi po aktualną przestronną i nowoczesną siedzibę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie posiada Filię „Książnica Pana Jana”  mieszczącą się w Wytycznie.

Filia w Wytycznie powstała nieprzypadkowo, bo właśnie w tej miejscowości żył, tworzył i działał społecznie Pan Jan Kuracki – pierwszy bibliotekarz w Wytycznie, osoba o wielu pasjach i zamiłowaniu do książek. Przez lata krzewił czytelnictwo wśród lokalnej społeczności. To właśnie jemu została poświęcona Filia Gminnej Biblioteki.

Wszystkie działania, które bibliotekarze prowadzili i prowadzą są po to by promować czytelnictwo, uczyć od najmłodszych lat czerpać mądrość z książek oraz obcować z kulturą   i udostępniać ją mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Rozbudowa

Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie rozpoczęła się 2020 roku. Projekt dofinansowany został ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pozyskane dofinansowanie wynosi 3 372 673,81 zł, a ogólna wartość projektu to 3 986 790,00 zł. Wniosek pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia” znalazł się na 3 miejscu wśród 41 projektów wybranych do dofinansowanie w województwie lubelskim.

Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek pozwala na zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Urszulin. Wpływa to na osiągnięcie korzyści społecznych i gospodarczych, oraz podniesienia atrakcyjności gminy.

Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przyczynia się do budowania świadomości kulturowej regionu i wzrostu integracji społecznej.

Grupą docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy Urszulin oraz turyści. Poprawa atrakcyjności kulturowej, turystycznej i inwestycyjnej gminy, podniesienie jej rangi tak by pełniła rolę znaczącego w regionie ośrodka kultury, edukacji i turystyki.

To strategia promocji wokół przyciągnięcia i zatrzymania turystów w gminie na dłużej. Wzrost integracji społecznej poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury opartej na zasobach kulturowych i naturalnych.

Projekt ma na celu stworzenie warunków zagospodarowania wolnego czasu w sferze kultury, turystyki, rekreacji i edukacji. Plan zakłada wykorzystanie obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia.

Koncepcja stwarza możliwość poprawy infrastruktury i zwiększenie aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze, wzmocnienie poczucia wspólnoty regionalnej, osadzenie w jej tradycji oraz historii dla podejmowania nowych inicjatyw kulturotwórczych i edukacyjnych podnoszących społeczno-gospodarczą atrakcyjność gminy Urszulin.

W ramach projektu zagospodarowano teren przy Fili Bibliotecznej w Wytycznie, gdzie utworzono alejki spacerowe, ławeczki, altanę ogrodową oraz strefę zieleni. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie została rozbudowana o ok. 500 m2. W nowej powierzchni znajduje się sala widowiskowo – koncertowa dla około 200 osób, pomieszczenia do prowadzenia warsztatów, lekcji pokazowych związanych z tradycją i kulturą Polesia.