Strona główna Kalendarium

Kalendarium

2021 rok, będzie też Rokiem Konstytucji 3 Maja

Lp.ZagadnienieZadania i sposób realizacjiTermin realizacjiodpowiedzialnyuwagi
1.                                                                               2.                                                       3.                       4.                                     5.                                                     6.                                                 7.WSPÓŁPRACA               Z SAMORZĄDEM                                                                     PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ                                               POSZERZANIE ZASIĘGU CZYTELNICTWA               DOKSZTAŁCANIE                                 KSIĘGOZBIÓR   a) polityka gromadzenia    i selekcja księgozbioru   b) organizacja udostępniania księgozbioru                               WARSZTAT BIBLIOTECZNEJ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ                                     CZYTELNICTWO OBSŁUGA CZYTELNIKÓW      a) utrzymanie bibliotek  na wysokim poziomie poprzez wsparcie ich potencjału oraz wspieranie nowych działań   b) udział dyrektora w sesji, prezentacja pracy bibliotek, analizowanie ich potrzeb na bieżąco i rok następny   c) przygotowanie przewidywanych wydatków na rok bieżący oraz przygotowanie projektu budżetu na rok następny   d) przekazywanie do Urzędu Gminy stosownej dokumentacji bibliotek   e) uzgadnianie z Wójtem    i Skarbnikiem Gminy wydatków na rzecz bibliotek i przekazywanie do księgowości odpowiedniej dokumentacji           a) dzienna statystyka wypożyczeń, prowadzenie rejestrów   b) sporządzanie sprawozdań kwartalnych         c) przygotowanie sprawozdań do GUS       d) sprawozdania opisowe: półroczne i roczne             z działalności biblioteki   e) systematyczne uzupełnianie księgozbioru w GBP i Filii     f) dobór księgozbioru do potrzeb użytkowników biblioteki   a) przygotowanie książek do udostępniania poprzez opracowanie formalne         i rzeczowe   b) Obłożenie książek        w folię     c) eksponowanie nowości     a) Udział w szkoleniach, seminariach i innych formach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy organizowanych przez MBP we Włodawie, WBP im. Łopacińskiego, Program Rozwoju Bibliotek oraz stowarzyszenia i fundacje   b) samodoskonalenie zawodowe poprzez czytanie literatury fachowej, korzystanie        z kursów                           e-learningowych.     a) Opracowanie nowo nabytych książek                i włączenie do księgozbioru   b) prenumerata czasopism     c) oprawianie i klejenie podniszczonych książek       d) wykreślanie z księgi inwentarzowej książek wycofanych                       z księgozbioru   e) przerejestrowywanie czytelników   f) przygotowanie księgozbioru do wypożyczenia       a) katalogowanie elektroniczne książek       w GBP w Urszulinie,          i w Filii Wytyczno   b) wycofanie kart katalogowych książek wycofanych                       z księgozbioru   c) udzielanie porad rzeczowych, bibliotecznych, bibliograficznych   d) zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez szkolenia komputerowe czytelników   e) działalność informacyjna poprzez afisze, plansze, wystawy książek   a) przeglądy książek     b) prezentacja nowości     c) dbanie o prawidłowy układ książek na półkach   d) upomnienia telef.          o zaległych wypożyczeniach  z DKK      e) spotkania z lokalnymi autorami książek     f) monitorowanie zasięgu czytelnictwa   g) indywidualne traktowanie każdego czytelnika – pomoc          w doborze literatury   a) kierowanie czytelników do bibliotek wyższego szczebla            i bibliotek fachowych   b) zapewnienie czytelnikowi komfortowej atmosfery   c) rzetelna i fachowa obsługa czytelnika     d) dbanie o estetykę lokalu biblioteki     e) przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki     f) zapewnienie czytelnikowi miejsca         i warunków do korzystania ze zbiorów na miejscu01-01-2019r.   31-12-2019r.                      na każdej sesji Rady Gminy        w 2021 r.       01-20 października 2020r         01-01-2021r 31.12.2021r.     01-01-2021r. 31-12-2021r.                     każdego dnia       do 15 –go   co kwartał         31 grudnia 2021r       30 czerwca         i 29 grudnia 2021r   01-01 -2021r 31-01-2021r       01-01-2021r 31-01-2021r.     według potrzeb         według potrzeb       na bieżąco     na bieżąco                       na bieżąco               na bieżąco         co kwartał       na bieżąco         na bieżąco         na bieżąco     według potrzeb           na bieżąco Przewidywany termin wypożyczania elektronicznego- wrzesień 2021r.         według potrzeb         na bieżąco           na bieżąco           na bieżąco     na bieżąco     na bieżąco       na bieżąco       raz w roku       na bieżąco       według potrzeb         na bieżąco         według potrzeb       na bieżąco     na bieżąco       na bieżąco              Dyrektor GBP Urszulin           Dyrektor GBP Urszulin         Dyrektor GBP Urszulin           Dyrektor GBP Urszulin     Dyrektor GBP Urszulin                     Dyrektor GBP Urszulin               i Kierownik Filii  w Wytycznie Dyrektor GBP Urszulin               i Kierownik Filii   w Wytycznie Dyrektor GBP Urszulin               i Kierownik Filii w Wytycznie Pracownicy bibliotek     Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek     Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek     Pracownicy bibliotek   Dyrektor GBP Urszulin i pracownicy bibliotek                 Dyrektor GBP I pracownicy bibliotek           Pracownicy bibliotek       Dyrektor GBP Urszulin     Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek   Pracownicy bibliotek         Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek         Pracownicy bibliotek         Pracownicy bibliotek   Pracownicy bibliotek   Pracownicy bibliotek   Dyrektor GBP Urszulin i pracownicy bibliotek   DKK                    i pracownicy bibliotek   Pracownicy bibliotek     Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek       Pracownicy bibliotek     Dyrektor GBP     i pracownicy bibliotek   Dyrektor GBP i pracownicy bibliotek   Dyrektor GBP i pracownicy bibliotek     
Lp.DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO -OŚWIATOWASTYCZEŃ   
  a) 100 rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wystawa jego twórczości.     b) Czytanie w Przedszkolu –   w ramach akcji– „Cała Polska czyta dzieciom”           e) Dyskusyjny Klub Książki – spotkania co 3 wtorek każdego miesiąca.       LUTY     a) Spotkanie DKK                           Lekcja biblioteczna kl.”IV”-Jak powstaje książka     c) Lekcja biblioteczna Kl.”0”- pod hasłem-„ Biblioteka, jej zbiory  i zasady korzystania”.   MARZEC       a) Lekcja biblioteczna Kl.”II”- „Droga książki od pisarza do czytelnika”.     b) Dzień Kobiet – koncert wHotelu „DROB” w Urszulinie     c) Noc w bibliotece pod hasłem- „Dzień myśli braterskiej”     d)) Warsztaty świąteczne – ozdoby Wielkanocne.     KWIECIEŃ       b)Światowy Dzień Książki        i Praw Autorskich – spotkanie w GBP w Urszulinie                       z najaktywniejszymi czytelnikami, wolontariuszami                  i sympatykami biblioteki, podsumowanie konkursów, spotkanie .   c)Piknik rodzinny” podhasłem: „ Cała Polska czyta dzieciom” w Parku Rekreacji     w Urszulinie.                            MAJ   a) Dzień Bibliotekarza – „ Na czym polega praca                 w bibliotece”- spotkanie   b) Dzień Matki – montaż słowno- muzyczny  -24-05                      w GBP Urszulin       CZERWIEC   a) „Międzynarodowy Dzień Dziecka” „Radosny korowód” – przemarsz dzieci z Zespołu Szkół w Urszulinie do Urzędu Gminy – wspólna zabawa         z lokalnymi liderami.     b) „Odjazdowy Bibliotekarz „ rajd rowerowy po terenie gminy Urszulin.     c) „Laurka dla taty” z okazji      Dnia Ojca –warsztaty dla kl”II”   LIPIEC   a) WAKACJE                         w BIBLIOTECE– zajęcia dla dzieci: spotkania z ciekawymi ludźmi, wakacyjne kino letnie, gry  i zabawy. Cała Polska Czyta Dzieciom – Park Rekreacji w Urszulinie.   b)„JARMARK POLESKI” – targi natury i rzemiosł             w Urszulinie. Festyn, kiermasz książek, występy „gwiazd” estradowych.     SIERPIEŃ   a) WAKACJE w BIBLIOTECE– zajęcia dla dzieci: spotkania                        z ciekawymi ludźmi, wyświetlanie filmów, gry          i zabawy- „Dzieciaki sieciaki”.   b)Projekcja filmu o życiu Kardynała Stefana Wyszyńskiego                      w 120 rocznicę urodzin     WRZESIEŃ   a) Spotkanie   z nauczycielami                   i omówienie współpracy na rozpoczynający się rok szkolny.   b) „Noc w Bibliotece – gra     o wartości”. Czytanie bajek        z morałem.   Lekcja Biblioteczna dla kl”VI”- Życie i twórczość  Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzinDKK -200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida – Czytanie wierszy w plenerze.     PAŹDZIERNIK   a) Lekcja biblioteczna Kl.”VI” ,życie i twórczość w 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza.   b) Święto Edukacji Narodowej – „Kwiatek dla naszej Pani” lekcja biblioteczna kl.” III”       LISTOPAD         a) Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości            11 Listopada – uroczysta akademia w Zespole Szkół      w Urszulinie. Składanie kwiatów  na grobach poległych z okazji Wszystkich Świętych             c) Święto Pluszowego Misia. Nadawanie imion swoim misiom- lekcja biblioteczna kl.”0”.   GRUDZIEŃ   a)„Mikołaj w bibliotece”, zabawa i rozdanie prezentów dla Przedszkolaków     b) lekcja biblioteczna dla kl. IV  Tradycje Bożonarodzeniowe -przygotowanie dzieci do chodzenia  z „Gwiazdą”.   Warsztaty – wykonywanie własnoręcznie ozdób choinkowych – lekcja biblioteczna kl.”III”   d) podsumowanie rocznych imprez kulturalnych, konkursów i zajęć z głośnego czytania, plan pracy na 2022 r.22-stycznia 2021r.         Cyklicznie – raz w miesiącu- 1 czwartek 2021r.       17 stycznia 2019 r.                 Raz                 w miesiącu 2021r.   18- luty 2021r.     26  luty 2018r.                 04 marca 2021r.       08 marca       16 marzec 2021r.       29 marzec 2021r.                                   30 kwietnia 2021r.                     26 maja                 1 czerwca 2021 r.               19 czerwca 2021r.       23 czerwca 2021r.             lipiec 2021r.             6 i 7 lipca 2021r.                   sierpień 2019r.             3-sierpień 2021r.               02 września 2021r.     06 i 07 września 2021r     12-13 września 2021r.       24 wrzesień 2021r.             09 październik 2021r.       14 październik 2021r.               10 listopad 2021r.                       20 listopada 2021r.             06 grudnia 2021r.         12 grudnia 2021r.       17 grudnia 2019r.       20 grudnia 2021r.      pracownicy bibliotek i filii bibliotecznej w Wytycznie       Bibliotekarka               Bibliotekarka GBP Urszulin                 Bibliotekarki GBP Urszulin     Bibliotekarka Bibliotekarka GBP Urszulin   Bibliotekarz GBP Urszulin               Bibliotekarki GBP Urszulin i Filii Wytyczno     Wójt Gminy GBP Urszulin GOK w Urszulinie   Barbara Martysiuk I bibliotekarze GBP Urszulin                           GOK, GBP.Kobiety Aktywne               Pracownicy GBP          i Filii w Wytycznie               Pani Bogusława Górska, GOK Urszulin Wójt Gminy, Kobiety Aktywne,                     i pracownicy GBP         pracownicy GBP Urszulin i Filii           w Wytycznie   Pracownicy GBP GOK i Filia               Pracownicy GBP, GOK i wolontariusze.             Pracownicy GBP i GOK   w Urszulinie  i Filia  w Wytycznie                    Bibliotekarka GBP i Filii             Wolontariusze, pracownicy GBP i GOK w Urszulinie  i Filia  w Wytycznie       Pracownicy GBP,GOK         i Urzędu Gminy         w Urszulinie                 Pracownicy GBP,GOK        w Urszulinie                i wolontariusze         Pracownicy GBP       w Urszulinie               Pracownicy GBP       w Urszulinie i Filia     Pracownicy GBP       w Urszulinie I Bogusława Górska   Pracownicy GBP w Urszulinie i Filii bibliotecznej w Wytycznie   Bibliotekarka GBP I GOK             Pracownicy GBP       w Urszulinie       Pracownicy GBP       w Urszulinie i Filii               Pracownicy GBP,GOK       w Urszulinie Wójt Gminy, Zespół Szkół, Związek Kombatantów Związek LWP, Związek ERiI, pracownicy GBP i GOK w Urszulinie.       Pracownicy GBP       w Urszulinie             Pracownicy GBP, GOK   w Urszulinie i Książnica Pana Jana w Wytycznie     Pracownicy GBP i GOK W Urszulinie     Pani Marzena Wojtas – wolontariuszka GBP Pracownicy biblioteki     Pracownicy GBP i GOK  w Urszulinie, Filii bibliotecznej               w Wytycznie                    i nauczyciele     
 
8.WSPÓŁPRACA NADZÓR ADMINISTRACYJNYa) współpraca między bibliotekami – wymiana doświadczeń – wypożyczenia międzybiblioteczne, b) współpraca z Zespołem Szkół w Urszulinie          w zakresie: – organizowania lekcji bibliotecznych, – współudział w apelach szkolnych, – organizowania konkursów recytatorskich,   rysunkowych i czytelniczych, – upowszechnianie czytelnictwa oraz pomoc              w organizowaniu imprez i zabaw dla dzieci                    i młodzieży – czytanie przez pracownika biblioteki bajek                i wierszyków  w Przedszkolu, c) współpraca z Poleskim Parkiem Narodowym         w Urszulinie d) współpraca z policją i strażą pożarną w promowaniu zasad bezpieczeństwa e) współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami              i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego f)współpraca z zespołami śpiewaczymi: – Seniorzy, Ballada,  Załuczanie, Poleska Nuta          w ramach działąń na rzecz seniorów w Urszulinie g) współpraca z Forum Kobiet Aktywnych „Poleskie spódnice” h) Klub Seniora w Andrzejowie i) Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie