Strona główna Informacje dla Czytelników

Informacje dla Czytelników

Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie i Filii Bibliotecznej „Książnicy Pana Jana” w Wytycznie

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu.
 2. W celu otrzymania karty należy:
  1. okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dokument stwierdzający tożsamość w celu wprowadzenia danych osobowych do elektronicznej ewidencji czytelników,
  2. zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów,
  3. własnoręcznym podpisem potwierdzić odebranie karty bibliotecznej, zobowiązanie do przestrzegania regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych.
 3. Czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymać kartę biblioteczną na podstawie legitymacji szkolnej i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Przy zapisie do biblioteki osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna.
 4. Administratorem danych osobowych czytelników, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie oraz w celach statystycznych i badawczych.
 5. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Czytelnik rezygnujący z usług biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji czytelników, a biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki.
 7. Wydanie pierwszej karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku.
 8. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece, co uchroni właściciela karty przed ponoszeniem konsekwencji za jej użytkowanie przez nieuprawnioną osobę.
 9. Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
 10. Przedłużenie ważności karty następuje każdego roku, po aktualizacji danych osobowych czytelnika na karcie zapisu oraz sprawdzeniu ich z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych i adresowych.
 11. Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do:
  1. wypożyczania zbiorów we wszystkich oddziałach i filiach biblioteki,
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Bibliotece i jej filiach,
  3. używania za wiedzą i zgodą bibliotekarza własnego przenośnego komputera, przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych,
  4. uzyskania bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
  5. zgłaszania do dyrekcji Biblioteki uwag, propozycji, wniosków, zażaleń w formie ustnej lub pisemnej. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.

Regulamin Wypożyczalni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie i Filii Bibliotecznej „KSIĄŻNICY PANA JANA” w Wytycznie

I. ASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi dla mieszkańców z terenu gminy Urszulin. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. okazać dokument potwierdzający tożsamość,
  2. podpisać kartę zobowiązania.
 3. Czytelnicy małoletni do lat 14 w celu zapisu do Biblioteki zobowiązani są stawić się
  z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania z Biblioteki przez osobę małoletnią jest złożone
  w obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
  o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązanie małoletniego czytelnika wobec Biblioteki.
 4. Młodzież od 14 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub innych danych istotnych przy rejestracji.
 6. Zapis czytelnika odbywa się w elektronicznym systemie bibliotecznym MATEUSZ
 7. Z chwilą zapisu do Biblioteki czytelnik otrzymuje bezpłatnie indywidualną Kartę Czytelnika. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty, czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.
 8. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje pieniężne od czytelników niebędących stałymi mieszkańcami gminy Urszulin, w kwocie aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług Biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty. Po upływie roku od zaprzestania z korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana na konto Biblioteki.
 9. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 10. Torbę i wierzchnie okrycie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 11. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez czytelników.

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Podstawą korzystania z wypożyczalni biblioteki jest Karta Czytelnika.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż
  1 miesiąc, lektury szkolne na 14 dni.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może podwyższyć liczbę wypożyczonych książek oraz wydłużyć termin ich zwrotu.
 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 6. Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza w elektronicznym systemie bibliotecznym MATEUSZ
 7. W Bibliotece działa czytelnia internetowa. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne,
  a zasady korzystania ustala odrębny regulamin.

III. ODPOWIEDZIANOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻĘK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książek przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada materialnie czytelnik.
 3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
  W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, czytelnik może dostarczyć
  w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o nie mniejszej wartości i podobnej tematyce.

IV. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia telefoniczne
 2. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień przekazywanych telefonicznie przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

V. UWAGI KOŃCOWE

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania
  z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

 Niniejszy regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.